07 janeiro, 2009

Ron Asheton, 1948-2008

Ron Asheton, 1948-2008 (guitarrista dos Stooges)